Naposledy aktualizováno: 12.08.2019 16:41:44
logo

Městská knihovna Kaznějov

KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny Kaznějov

 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Kaznějov, schválenou zastupitelstvem města usnesením čj. 369 ze dne 19. 6. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
i. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
ii. informace z oblasti veřejné správy,
iii. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
iv. bezplatný a veřejný přístup k internetu.
d) propagační služby:
i. pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele.

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: administrativní úkony spojené s registrací uživatelů, reprografické služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3
Registrace uživatele

 

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy nebo ohrožující bezpečnost a zdraví a další práva uživatelů a pracovníků knihovny.

3. V prostorách knihovny platí zákaz kouření a používání omamných látek.

4. Uživatel je povinen chovat se vůči svému okolí ohleduplně, respektovat práva a majetek ostatních návštěvníků, neobtěžovat a neomezovat je svým chováním a svými projevy.

5. Uživatel je povinen zdržet se návštěv knihovny pokud je postižen nakažlivou chorobou. Před vracením vypůjčených knihovních dokumentů na nutnost dezinfekce upozorní pracovníky knihovny.

6. Za dítě do 15 let přejímá odpovědnost zákonný zástupce.

7. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

8. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona. Vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení
autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8
Postupy při půjčování

 

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu – ústně nebo písemně.

 

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vracení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12
Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13
Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené
lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční
den.
2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami
vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední
je doporučený dopis z městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období
jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15
Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2003

4. Tento KŘ platí na dobu neurčitou.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Kaznějov.

2. Poučení o ochraně osobních údajů.

3. Provozní řád pro práci na Internetu.

 

Schváleno v Kaznějově dne 20. 6. 2018

s účinností od 25. 5. 2018

 

 

Příloha č. 1

Poplatky a ceník služeb Městské knihovny Kaznějov

 

1. Registrační poplatek za rok


Děti a mládež do 15 let 50,- Kč
Studenti 50,- Kč
Osoby nad 60 let 50,- Kč
Ostatní 100,- Kč

 

2. Manipulační poplatky


- Vystavení nového průkazu při ztrátě 5,- Kč
- Paušální poplatek za 1 výpůjčku MVS
(náklady na poštovné) 50,- Kč

 

3. Sankční poplatky

 

1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 15,- Kč
3. upomínka 20,- Kč

- poplatek za jeden svazek při ztrátě 50,- Kč
(mimo hodnotu dokumentu)

- náhrada zničeného čárkového kódu v knize 5,- Kč

 

4. Ceny speciálních služeb

- Internet viz. Provozní řád pro práci na Internetu

 

Tento ceník nabývá platnosti dnem 20. 6. 2018

 

 

Příloha č. 2

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů je Městská knihovna Kaznějov (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu...)
Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon ...)
Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání ...)
Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
Další údaje (údaj o ZTP...)

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů


Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů


Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu města Kaznějov.

 

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl omezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovního systému Tritius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Funkce Pověřence
Knihovna má k dispozici osobu Pověřence jehož pracovní náplní je řídit i kontrolovat činnosti s dopadem na ochranu osobních údajů, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Městská knihovna Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

 

 

Příloha č. 3

Provozní řád pro práci na Internetu

 

1. Služby internetu mohou využívat návštěvníci knihovny bezplatně.

2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základy práce s počítačovou sítí Internet. Není-li zběhlý v používání počítače, požádá pracovnici knihovny o vyhledání požadovaných informací.

3. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit instalovaný software nebo restartovat počítač.

4. Prohlížení stránek s erotickým obsahem je dovoleno pouze osobám starším 18 let. Tito uživatelé jsou zodpovědní za to, že jejich počínání nebude ohrožovat ani omezovat ostatní přítomné.

5. Uživatel si může předem rezervovat užívání Internetu osobně nebo telefonicky.

6. Uživatel má možnost požádat obsluhu o výtisk získaných dokumentů.

7. Uživatel platí sazbu podle ceníku.

8. Během práce u počítače je zakázáno jíst a pít.

9. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.

10. Jakoukoliv odpovědnost za informace, získaná data a případné škody nese uživatel sám.

11. V případě porušení některého z bodů tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k internetu přerušen.

12. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo softwarového vybavení je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.

 

Ceník

 

Kopírování a tisk černobíle – text 3,- Kč / 1 strana A4

Kopírování a tisk barevně   – text 5,- Kč / 1 strana A4

Oboustranný tisk černobíle – text 4,- Kč / 1 strana A4

Kopírování a tisk černobíle – foto 11,- Kč / 1 strana A4

Kopírování a tisk barevně  – foto 21,- Kč / 1 strana A4

 

Práce v síti Internet – zdarma

 

/ Omezení doby práce na Internetu dle zájmu čtenářů – maximálně 30 min/